Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.10.2015 № 6-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у Дніпропетровській області на реалізацію заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у Дніпропетровській області на реалізацію заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 30.10.2015 № 03-2118).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінету Міністрів України надіслано (лист від 30.10.2015 № 03-2119) відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів.

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у Дніпропетровській області на реалізацію заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, надіслано Державному агентству України з управління зоною відчуження (далі − ДАЗВ) (лист від 30.10.2015 № 03-2120).

На виконання доручення Голови Верховної Ради України В. Гройсмана Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 10.12.2015 № 04-15/12-1389) 09.12.2015 на засіданні розглянув інформацію Рахункової палати про результати аудиту та взяв її до відома.

За результатами розгляду інформації вирішено, зокрема, рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 відновити роботу з підготовки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" (далі  Програма), що має на меті внесення зміни до додатка 2 Програми в частині уточнення деяких показників, обсягів і джерел фінансування, а також в частині перегляду строків виконання заходів Програми;

 назву бюджетної програми за КПКВК 2408090 "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів" викласти в такій редакції: "Виконання завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами";

 при підготовці законопроекту "Про Державний бюджет України на 2016 рік" визначити ДАЗВ головним розпорядником бюджетних коштів зазначеної бюджетної програми, спрямованої на реалізацію завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

 забезпечити фінансування за всіма програмами, що спрямовані на реалізацію державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Прем'єр-міністр України Яценюк А. П. доручив (доручення від 16.11.2015 № 44442/1/1-15) Мінприроди (Курикіну С. І.  скликання), Мінекономрозвитку (Абромавичусу А.), Мінфіну (Яресько Н.), ДАЗВ (Петруку В. В.) опрацювати відповідні матеріали, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень. З питань, що потребують прийняття рішення Уряду, подати узгоджені пропозиції в установленому порядку.

Рахункова палата отримала лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.11.2015 № 5/3-11/14583-15, в якому Міністерство надало копію відповіді ДАЗВ з порушеного питання (лист Міністерству від 19.11.2015 № 01-2593/1.4.4).

Державне агентство України з управління зоною відчуження в листі Рахунковій палаті від 30.11.2015 № 01-2653/1.4.4 надало інформацію про вжиті заходи з усунення порушень, виявлених під час проведення аудиту.

Стосовно пропозиції Кабінету Міністрів України розробити і подати на розгляд Верховної Ради України зміни до Програми у частині конкретизації в додатку № 2 фінансового забезпечення її заходів за роками, а також уточнення головних розпорядників коштів державного бюджету ДАЗВ повідомило, що розробило зазначений законопроект. Відповідні зміни пропонувалось внести і до додатків 1 і 3 Програми та її текстової частини. Вищезазначений законопроект неодноразово надсилався на погодження до зацікавлених міністерств і відомств. У березні 2014 року робота ДАЗВ із внесення змін до Програми була призупинена у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету". Однак цю роботу буде відновлено.

Щодо вжитих заходів з усунення виявлених аудитом порушень і недоліків у діяльності Державного спеціалізованого підприємства "Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат" (далі  ДСП "Дніпропетровський ДМСК") і Державного підприємства "Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання" (далі  ДП "НТЦ КПРВ") ДАЗВ взяло до розгляду і затвердження організаційні структури підприємств разом із штатними розписами.

Стосовно посилення контролю ДАЗВ за діяльністю одержувачів бюджетних коштів у частині виконання заходів Програми Агентство повідомило про здійснення контролю за складанням, затвердженням та виконанням фінансових планів підпорядкованих державних підприємств відповідно до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 "Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки".

Разом з тим для посилення організації внутрішнього контролю на підприємствах сфери його управління ДАЗВ розробляє порядок управління ризиками згідно з Методичними рекомендаціями з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах.

На виконання рекомендації з усунення виявлених аудитом порушень і недоліків у діяльності зазначених підприємств ДАЗВ поінформувало, що ДСП "Дніпропетровський ДМСК" доопрацювало ведення первинної документації та посилило заходи обліку, розробило та затвердило форми документів для недопущення спірних ситуацій у майбутньому. Наказом по підприємству призначена відповідальна особа за проведення дезактивації спецодягу і ведення документального обліку.

Головному інженеру підприємства запропоновано в тримісячний термін пройти додаткове навчання та підвищення кваліфікації.

Питання недотримання законодавства у сфері державних закупівель вирішувалися на засіданні комітету з конкурсних торгів, на якому обговорювалися зауваження, висунуті під час перевірки. Прийнято рішення про направлення в місячний термін голови та секретаря комітету з конкурсних торгів на навчання з підвищення кваліфікації.

Через обмеженість асигнувань і непроведення органами державної казначейської служби платежів протягом 2013-2014 років підприємство не виконувало покладених на нього завдання, що унеможливило утримання та оновлення в повному обсязі основних засобів. Головний наслідок недофінансування  невиконання в повному обсязі вимог колективного договору, укладеного між профспілковою організацією та адміністрацією підприємства. Підприємство неодноразово письмово вимагало провести платежі за поданими у встановленому порядку платіжними дорученнями. Однак питання не вирішене, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості. Після аудиторської перевірки на підприємстві посилено заходи з контролю за обігом документів, робочими процесами та діловодством.

ДП "НТЦ КПРВ" після проведеної перевірки отримало свідоцтво про акредитацію лабораторії хімічного, радіохімічного та радіометричного аналізу ПЄ № 00100/2015 від 04.11.2015 з терміном дії до 31.12.2018. Для отримання санітарного паспорта на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань представниками лабораторії Санітарно-епідеміологічної служби (далі  СЕС) проведено дослідження в приміщеннях на відповідність вимогам, отримано протоколи вимірювань з позитивними висновками. Санітарний паспорт на сьогодні оформлюється в СЕС.

ДП "НТЦ КПРВ" зареєструвало і оформило в УкрІНТЕІ реєстраційні та облікові картки на завершені та розпочаті відкриті роботи згідно з Порядком державної реєстрації та обліком відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 № 977.

Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати взято на контроль.

 

Член Рахункової палати
М. Я. Шулежко