Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − головний спеціаліст відділу координації роботи територіальних управлінь управління організаційного забезпечення

29.02.2024 16:31

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу координації роботи територіальних управлінь управління організаційного забезпечення; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Участь у плануванні діяльності територіальних управлінь у частині залучення їх до здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), зокрема:

− опрацювання інформації членів Рахункової палати щодо потреби у залученні територіальних управлінь для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);

− здійснення аналізу на предмет:

ідентифікації ризиків, пов'язаних з наявністю/достатністю трудового ресурсу територіальних управлінь для проведення контрольних заходів у кількості і часових рамках, визначених членами Рахункової палати;

наявності резерву робочого часу територіальних управлінь з метою використання таких відомостей для прийняття управлінських рішень у разі необхідності збільшення кількості об'єктів контролю та/або здійснення ними додаткових/позапланових контрольних заходів.

2. Участь у виконанні організаційних заходів, пов'язаних із змінами у залученні територіальних управлінь для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту):

− опрацювання доручень членів Рахункової палати, службових записок щодо змін у залученні територіальних управлінь, у тому числі на предмет об'єктивної можливості цих управлінь забезпечити своїм трудовим ресурсом проведення відповідних контрольних заходів;

− підготовка необхідних документів, пов'язаних зі змінами у залученні територіальних управлінь.

3. Здійснення моніторингу і аналізу діяльності територіальних управлінь, зокрема, стану виконання плану залучення, завантаженості здійсненням заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту). У рамках такого моніторингу і аналізу здійснення:

− збору і щоквартального узагальнення інформації про діяльність територіальних управлінь;

− визначення наявності резервів робочого часу територіальних управлінь (як інструменту аналізу спроможності їх забезпечити своїм трудовим ресурсом проведення додаткових/позапланових контрольних заходів або у разі збільшення об'єктів контролю за вже запланованими аудитами);

− підготовки інформаційно-аналітичних документів з відповідних питань.

4. Опрацювання службових записок керівників територіальних управлінь щодо направлення працівників у службові відрядження, підготовка проєктів організаційно- розпорядчих актів з цих питань, а також наказів про внесення змін до них у разі виникнення обставин, що потребуватимуть внесення таких змін. Здійснення моніторингу, аналізу і узагальнення інформації щодо строків/тривалості перебування працівників територіальних управлінь у службових відрядженнях (аналіз на предмет виконання вимог статті 42 Закону України "Про державну службу").

5. Опрацювання і підготовка за дорученням керівництва управління, відділу документів з питань, що належать до повноважень відділу.

6. Участь у виконанні заходів Стратегії розвитку Рахункової палати та плану з її реалізації з питань, що належать до компетенції відділу, Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації та оцінці ризиків, що виникають у ході виконання покладених на відділ завдань і функцій

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 29 184,00 грн
(класифікаційний код посади 13-VІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема  на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 04 березня 2024 року до13:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,
тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

− здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
− вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
− вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;
− орієнтація на командний результат;
− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Стресостійкість

− уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
− здатність до самоконтролю;
− здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
− оптимізм