Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − директор департаменту експертизи і аналізу державного бюджету, контролю його фінансування та боргу

21.03.2024 10:56

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Директор департаменту експертизи і аналізу державного бюджету, контролю його фінансування та боргу; категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Керівництво та організація діяльності департаменту:

− організація та забезпечення виконання департаментом завдань і функцій, визначених у положенні про департамент, доручень керівництва Рахункової палати, а також членів Рахункової палати, наданих ними відповідно до їх повноважень;

− забезпечення надання пропозицій щодо плану роботи Рахункової палати;

− забезпечення виконання затвердженого плану роботи Рахункової палати в частині здійснення контрольних заходів, в яких департамент визначений відповідальним виконавцем або фахівці департаменту включені до складу контрольних груп;

− підготовка проектів програм (стратегій, планів) контрольних заходів та інших документів, погодження та подання їх на затвердження (підпис) члену Рахункової палати;

− підписання доповідних та службових записок, інформаційно-аналітичних матеріалів для подання іншим структурним підрозділам Рахункової палати, Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату та членам Рахункової палати;

− погодження положень про відділи, утворені у складі департаменту, посадових інструкцій працівників департаменту, заяв про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяв про надання їм відпусток;

− забезпечення дотримання працівниками департаменту норм Законів України «Про Рахункову палату», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», законодавства з питань державної таємниці, Присяги державного службовця, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Кодексу етики Рахункової палати, Правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, трудової і виконавської дисципліни.

2. Організація та координація здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) працівниками Департаменту. Інформування члена Рахункової палати про стан проведення цих заходів, які здійснюються працівниками департаменту.

3. Забезпечення підготовки висновків, звітів за результатами здійснених працівниками департаменту контрольних заходів та відповідних матеріалів, передбачених Регламентом Рахункової палати, для розгляду на засіданнях Рахункової палати. Участь у засіданнях Рахункової палати при розгляді питань, що стосуються діяльності департаменту.

4. Забезпечення на підставі рішення Рахункової палати підготовки спільно з юридичним департаментом повідомлення правоохоронних органів про виявлені ознаки кримінальних правопорушень за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).

5. Забезпечення здійснення контролю за реагуванням на рішення Рахункової палати, прийняті за результатами здійснення контрольних заходів, та на листи Рахункової палати, що направляються до Верховної Ради України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування й об’єктам контролю.

6. Участь у розгляді звернень та запитів народних депутатів України, державних органів і органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств усіх форм власності, громадян і громадських об’єднань, що надходять до Рахункової палати, організація роботи з підготовки відповідей на ці звернення та запити.

7. Участь в межах повноважень у виконанні:

− Стратегії розвиту Рахункової палати та плану з її реалізації з питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

− Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації та оцінці ризиків, що виникають у ході виконання покладених на Департамент завдань та функцій.

8. Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації державних службовців Департаменту.

9. Внесення Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату пропозиції щодо удосконалення організації діяльності Департаменту, змін до його структури, чисельності та штатного розпису, матеріального заохочення працівників Департаменту, застосування заходів за порушення трудової, виконавської дисципліни, Правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Кодексу етики Рахункової палати, з урахуванням позиції члена Рахункової палати (відповідно до закріплених за ними в установленому порядку напрямів діяльності)

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 54 376,00 грн
(класифікаційний код  посади 7-ІV-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 25 березня 2024 року до13:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою 

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Лідерство

− вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
− сприяння всебічному розвитку особистості;
− вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
− здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Стратегічне управління

− бачення загальної картини та довгострокових цілей;
− здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
− вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;
− рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
− залучення впливових сторін;
− оцінка ефективності на корегування планів

Впровадження змін

− орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
− здатність впроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;
− здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення зацікавлених сторін;
− вміння оцінювати ефективність впровадження змін

Доброчесність

− здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;
− здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
− усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

Прийняття ефективних рішень

− здатність приймати вчасні та виважені рішення;
− аналіз альтернатив;
− спроможність іти на виважений ризик;
− автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень