Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − директора Департаменту контролю (аудиту) у сфері інфраструктури, енергетики, розвитку громад та територій

12.06.2024 17:57

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Директор Департаменту контролю (аудиту) у сфері інфраструктури, енергетики, розвитку громад та територій; категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Керівництво та організація роботи департаменту:
− здійснення керівництва департаментом, забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на департамент;
− організація, забезпечення виконання та контроль виконання працівниками департаменту доручень членів Рахункової палати щодо організації та здійснення контрольних заходів, а також Секретаря Рахункової палати – керівника апарату;
− забезпечення виконання Плану роботи Рахункової палати щодо здійснення контрольних заходів, за якими департамент визначений відповідальним виконавцем;
− здійснення поточного контролю за виконанням плану діяльності Департаменту, своєчасністю та повнотою виконання передбачених ним заходів працівниками Департаменту;
− погодження положень про відділи, утворених у складі департаменту, посадових інструкцій працівників департаменту, заяв про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також про надання їм відпусток;
− підписання доповідних та службових записок, інформаційно-аналітичних матеріалів для подання іншим структурним підрозділам Рахункової палати, Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату та членам Рахункової палати;
− контроль додержання працівниками Департаменту Правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку для державних службовців та працівників апарату Рахункової палати, трудової та виконавської дисципліни, Кодексу етики Рахункової палати.

2. Планування роботи Департаменту:
− візування підготовлених на основі Секторного аналізу пропозицій щодо можливих тем контрольних заходів у порядку їх пріоритетності для подання члену Рахункової палати;
− підписання пропозицій до Плану роботи Рахункової палати на відповідний рік (за необхідності змін до нього) за результатами моніторингу і аналізу стану справ за визначеними сферами (галузями) закріпленими за відповідним членом Рахункової палати;
− підписання і подання погодженого в установленому порядку плану діяльності Департаменту (за необхідності змін до нього) на затвердження Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату;
− підписання звіту про виконання плану діяльності департаменту.

3. Організація та координація здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) департаменту. За дорученням члена Рахункової палати підготовка  проєктів програм (стратегій, планів) контрольних заходів та інших документів, їх погодження та подання на затвердження члену Рахункової палати. Надання пропозицій члену Рахункової палати щодо складу контрольних груп для здійснення контрольних заходів. Інформування члена Рахункової палати про стан проведення контрольних заходів, які здійснюються працівниками департаменту.

4. Забезпечення підготовки звітів за результатами здійснених працівниками департаменту контрольних заходів та відповідних матеріалів, передбачених Регламентом Рахункової палати, на розгляд засідання Рахункової палати. Участь у засіданнях Рахункової палати при розгляді питань, що стосуються діяльності департаменту. Контроль результатів розгляду об’єктами контролю рішення Рахункової палати, а також реалізацію ними рекомендацій (пропозицій), наданих за результатами здійснення контрольних заходів.

5. Забезпечення, на підставі рішення Рахункової палати, підготовки, спільно з Департаментом правового забезпечення, повідомлення до правоохоронних органів про виявлені ознаки кримінальних правопорушень за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).

6. Участь у засіданнях Комітетів Верховної Ради України та інших заходах з питань, які стосуються проведених контрольних заходів та прийнятих за ними рішень Рахунковою палатою, за дорученням Голови Рахункової палати і згодою відповідального за проведений захід члена Рахункової палати.

7. Участь у розгляді звернень та запитів народних депутатів України, звернень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, організація роботи з підготовки проєктів відповідей на ці звернення.

8. Участь у:
− розробленні та виконанні Стратегії розвитку Рахункової палати з питань, які відносяться до компетенції департаменту;
− виконанні Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації та оцінки ризиків, що виникають у ході виконання покладених на департамент завдань і функцій, розробленні необхідних заходів контролю, моніторингу, систематичного перегляду ризиків.

9. Внесення Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату пропозицій щодо удосконалення організації діяльності департаменту, змін до його структури, чисельності та штатного розпису, заохочення працівників департаменту, застосування заходів впливу за порушення трудової, виконавської дисципліни, загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку для державних службовців та працівників апарату Рахункової палати, Кодексу етики Рахункової палати.

10. Виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та вжиття необхідних заходів щодо збереження інформації з обмеженим доступом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 54 376,00 грн
(класифікаційний код посади 7-ІV-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 14 червня 2024 року до 16:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Лідерство

− вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
− сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
− здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Стратегічне управління

− бачення загальної картини та довгострокових цілей;
− здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
− вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;
− рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
− залучення впливових сторін;
− оцінка ефективності на корегування планів

Впровадження змін

− орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
− здатність впроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;
− здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення зацікавлених сторін;
− вміння оцінювати ефективність впровадження змін

Доброчесність

− здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;
− здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
− усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

Прийняття ефективних рішень

− здатність приймати вчасні та виважені рішення;
− аналіз альтернатив;
− спроможність іти на виважений ризик;
− автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень