Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-3

щодо звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній інспекції енергетичного нагляду України

На виконання рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-3 інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній інспекції енергетичного нагляду України, надіслано Верховній Раді України (лист від 07.04.2021 № 02-839).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 07.04.2021 № 02-840).

Рішення та Звіт відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» для вжиття заходів щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень надіслано листом від 07.04.2021 № 02-842 Державній інспекції енергетичного нагляду України (далі – Держенергонагляд) та листом від 07.04.2021 № 02-841Міністерству енергетики України (далі – Міненерго).

Прем’єр-міністр України (доручення від 14.04.2021 № 15708/1/1-21) доручив Міненерго, Мінфіну та ФДМУ відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати, вжити заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі необхідності подати пропозиції в установленому порядку.

Держенергонагляд листом від 30.04.2021 № 7/12-1320-21 повідомив про затвердження наказом від 22.04.2021 № ДГ-29-21 Плану заходів щодо виконання Держенергонаглядом рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-3 (далі – План заходів Держенергонагляду). Усі рекомендації Рахункової палати у Плані заходів Держенергонагляду враховано, затверджено 8 заходів для усунення порушень та недоліків, визначено терміни виконання і відповідальних виконавців.

У листі Держенергонагляду зазначено, що 3 заходи з 8 передбачених Планом заходів Держенергонагляду виконано, зокрема:

 − переглянуто Регламент роботи Державної інспекції енергетичного нагляду України, затверджений наказом Держенергонагляду від 16.10.2020 № 192, узгоджено його положення з Порядком взаємодії Міненерго з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики України, затвердженим наказом Міненерго від 19.10.2020 № 663. За результатами опрацювання розроблено та прийнято наказ Держенергонагляду від 13.04.2021 № 87 «Про внесення змін до Регламенту роботи Держенергонагляду»;

 наказом Держенергонагляду від 28.04.2021 № 103 затверджено Порядок про встановлення надбавки державним службовцям Держенергонагляду за роботу в умовах режимних обмежень з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «Таємно»;

 наказом Держенергонагляду від 26.04.2021 № 99 затверджено Положення про облікову політику Держенергонагляду, погоджене листом Міненерго від 29.04.2021 № 26/1.3-23.3-7006.

Зазначеним листом передбачено щоквартальне інформування Рахункової палати про виконання інших заходів, визначених у Плані заходів Держенергонагляду.

 Міненерго листом від 29.04.2021 № 26/1.6-4.2-6990 повідомило про проведення наради, де обговорювалися шляхи усунення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту. За результатами наради розроблено проєкт наказу Міненерго щодо усунення недоліків і порушень, в якому передбачено щоквартальне інформування Рахункової палати до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Крім того, повідомлено: рекомендацію Рахункової палати щодо визначення в апараті Міненерго структурного підрозділу, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, виконано. Так, згідно з пунктом 12 наказу Міненерго від 10.03.2021 № 12 Директорат електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії відповідальний за взаємодію з Держенергонаглядом.

Наказом Міненерго від 10.03.2021 № 14 передбачено, що відповідальним за виконання бюджетної програми за КПКВК 2403010 «Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду» є Директорат електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії.

Щодо усунення недоліків при затвердженні паспорта бюджетної програми за КПКВК 2403010 зазначено: при підготовці проєкту паспорта на 2021 рік визначено ціль, яку необхідно досягти при виконанні бюджетної програми; завдання, які відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми; напрям використання бюджетних коштів та чіткі, актуальні і реалістичні результативні показники бюджетної програми, які характеризують процес реалізації, ступінь досягнення цілі державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Інформацію, викладену у звіті Рахункової палати, внесено до бази ризикових операцій об’єктів внутрішнього аудиту Міненерго та буде враховано у подальшому при формуванні Операційних планів діяльності Міненерго з внутрішнього аудиту.

Лист Міненерго від 05.05.2021 № 26/1.6-4.2-7170 продублював інформацію, викладену в попередньому листі.

Листом від 27.05.2021 № 26/1.2-4.2-8433 Міненерго надіслано наказ від 12.05.2021 № 88 «Про усунення недоліків і порушень, виявлених Рахунковою палатою під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Держенергонагляду», яким затверджено План заходів з усунення недоліків і порушень, виявлених Рахунковою палатою під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Держенергонагляду (далі – План заходів Міненерго). План заходів Міненерго містить 12 заходів, з яких термін виконання 8 – квітень 2021 року – кінець поточного року; трьох – постійно; одного заходу (інформування Міненерго про стан виконання Плану заходів Держенергонагляду) – щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітними періодом. Планом заходів Міненерго визначено відповідальних виконавців. У листі Міненерго зазначено, зокрема:

 щодо прискорення опрацювання розробленого Держенергонаглядом проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення надійного та сталого функціонування у галузях електроенергетики та теплопостачання» розглянуто та листом від 27.04.2021 № 26/1.1-4.6-6832 погоджено Міненерго законопроєкт без зауважень після доопрацювання (нова назва: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання»). Станом на 19.05.2021 законопроєкт погоджено без зауважень – Міністерством цифрової трансформації України; із зауваженнями – Міністерством розвитку громад та територій України. Від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Мінфіну та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідних листів не надходило;

 питання запровадження державного нагляду (контролю) за технічним станом та експлуатацією об’єктів газової інфраструктури та визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за його виконання, опрацьовується відповідними структурними підрозділами;

 щодо прискорення роботи з удосконалення нормативно-правових актів, які регулюють питання здійснення Держенергонаглядом державного нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання Міненерго на підставі пропозицій Держенергонагляду наказом від 19.05.2021 № 103 затверджено форми відповідних розпорядчих документів, наказ надано Мін’юсту для отримання висновку щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, а також для державної реєстрації;

 щодо узгодження Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду з нормами Положення про Міністерство енергетики України, зокрема, в частині погоджень призначень на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату та керівників і заступників керівників територіальних органів Держенергонагляду повідомлено:

Міненерго листом від 24.03.2021 № КМ/1.1-17.1-4754 погоджено розроблений Урядом проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про Кабінет Міністрів України», яким пропонується виключити пункт 7 частини другої статті 18 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» з метою усунення надмірного контролю Міністра за центральним органом виконавчої влади, координатором якого він є.

Враховуючи зазначене, Міненерго ініціюватиме внесення змін до Положення про Міністерство енергетики України в частині виключення норми щодо погодження призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів Держенергонагляду після прийняття законопроєкту;

 щодо забезпечення погодження призначень на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату та керівників і заступників керівників територіальних органів Держенергонагляду, то відповідні структурні підрозділи Міненерго забезпечать опрацювання документів щодо призначення та звільнення працівників Держенергонагляду;

 щодо удосконалення Порядку взаємодії Міністерства енергетики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики, затвердженого наказом Міненерго від 19.10.2020 № 663, зокрема, в частині строків подання Держенергонаглядом річного плану роботи та звіту про його виконання, а також опрацювання структурними підрозділами Міненерго проєкту плану роботи, то будуть розроблені відповідні зміни до цього Порядку;

 щодо забезпечення розгляду і врахування даних фінансової звітності Держенергонагляду при визначенні планових результативних показників та підтвердження фактичних їх значень за КПКВК 2403010 наказом Міненерго від 10.03.2021 № 14 «Про організацію виконання Державного бюджету України на 2021 рік» відповідальним за виконання бюджетної програми за КПКВК 2403010 визначено Директорат електроенергетичного комплексу та розвитку електричної енергії. При визначенні планових результативних показників та підтвердженні фактичних їх значень за КПКВК 2403010 відповідальними структурними підрозділами буде забезпечено розгляд і врахування даних фінансової звітності Держенергонагляду;

 щодо забезпечення дотримання затвердженого помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України для своєчасного та в повному обсязі фінансування запланованих заходів, зокрема, станом на 01.04.2021 за КПКВК 2403010 Держенергонагляд профінансовано у сумі 39036,20 тис. грн, що становить 100 відс. планових показників відповідно до затвердженого помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2021 рік;

 щодо запобігання непродуктивним витратам на функціонування Держенергонагляду та сприяння вирішенню питання передання ФДМУ приміщень, що не використовуються повною мірою, ФДМУ листом від 06.05.2021 № 10-19-10208 повідомлено Міненерго про включення на підставі пропозицій Держенергонагляду до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році, трьох об’єктів, що належать до сфери управління Держенергонагляду (наказ ФДМУ від 09.02.2021 № 155);

 щодо вжиття Держенергонаглядом заходів для усунення виявлених порушень, а також виконання рекомендацій Рахункової палати затверджено План заходів Держенергонагляду, про що поінформовано Рахункову палату.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Яремчук