Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.08.2023 № 17-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

На виконання рішення Рахункової палати від 22.08.2023 № 17-3 Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – Звіт про результати аудиту) та рішення Рахункової палати надіслано Верховній Раді України (лист від 06.09.2023 № 07-2058) та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (лист від 06.09.2023 № 07- 2062).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 06.09.2023 № 07-2063).

Звіт про результати аудиту та рішення Рахункової палати з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Вищій раді правосуддя (лист від 06.09.2023 № 07-2059), Державній судовій адміністрації України (лист від 06.09.2023 № 07-2061) та Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (лист від 06.09.2023 № 07-2060).

Прем’єр-міністром України надано доручення від 13.09.2023 № 28015/1/1- 23 Міністерству фінансів України відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) у листі від 13.10.2023 № 08020-01-3/27972 на виконання доручення Премʼєр-міністра України поінформувало, що висновки Рахункової палати використає під час опрацювання спільно з Державною судовою адміністрацією України питань щодо складання та виконання Державного бюджету України, зокрема під час опрацювання паспорта бюджетної програми за КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя».

Мінфін готовий опрацювати зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, у разі надходження відповідних проєктів.

Крім того, у листі зазначено, що у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», поданому на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 10000 від 15.09.2023), Державній судовій адміністрації України в межах видатків за КПКВК 0501020 передбачено видатки на розроблення та впровадження підсистем і модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) в обсязі 232,1 млн грн, із них на розроблення та впровадження підсистеми «Суддівське досьє» – 10,7 млн гривень.

На утримання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік передбачено видатки в обсязі 208,9 млн грн, що на 45,5 млн грн більше, ніж у 2023 році.

Вища рада правосуддя (далі – ВРП) листом від 04.10.2023 № 8541/0/9-23 повідомила, що в рішенні ВРП від 24.08.2023 № 852/0/15-23 затверджено тимчасову кількість суддів у місцевих та апеляційних судах з метою забезпечення проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсів на заміщення вакантних посад суддів у цих судах з огляду на значний кадровий дефіцит та важливість вирішення питання.

Щодо визначення в Регламенті Вищої ради правосуддя, затвердженому рішенням ВРП від 24.01.2017 № 52/0/15-17 (далі – Регламент ВРП), чітких строків ухвалення рішення про звільнення судді із займаної посади, переведення на відповідну посаду до іншого суду ВРП зазначила: конкретні строки розгляду питань звільнення суддів у зв’язку з невідповідністю займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності не визначені законами України «Про судоустрій і статус суддів» та про «Про Вищу раду правосуддя».

Пунктом 21.4 Регламенту ВРП у редакції, яка діяла на час розгляду матеріалів про переведення суддів із судів, що ліквідовуються, встановлено, що питання переведення судді з одного суду до іншого має бути розглянуто ВРП протягом розумного строку з дня надходження подання Дисциплінарної палати про переведення судді до суду нижчого рівня чи рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

ВРП зауважує, що визначення поняття «розумний строк» міститься в статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), відповідно до якої цей термін означає найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах.

При цьому статтею 119 КАС України встановлено, що строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню адміністративного судочинства.

На необхідності дотримання розумного строку при вирішенні судових справ наголошує і стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Регламентом ВРП визначено, що питання переведення судді з одного суду до іншого має бути розглянуто протягом розумного строку з дня надходження подання Дисциплінарної палати про переведення судді до суду нижчого рівня чи рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, однак зміст цього терміна в спеціальному законодавстві не розкрито.

Щодо звернення до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про визначення єдиного органу, відповідального за забезпечення функціонування ЄСІТС, ВРП поінформувала: у разі реєстрації відповідних законодавчих, змін ВРП у межах повноважень, визначених пунктом 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», надасть консультативний висновок.

Державна судова адміністрація України листом від 29.09.2023 № 16- 11591/23 повідомила, що наказом від 29.09.2023 № 452 затверджено План заходів щодо виконання Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, затвердженого рішенням Рахункової палати від 22.08.2023 № 17-3, виконання плану заходів взято на контроль.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України листом від 04.10.2023 № 19-2035/23 поінформувала про розгляд рішення Рахункової палати від 22.08.2023 № 17-3 і Звіту про результати аудиту.

На виконання абзацу другого частини шостої статті 2322 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861 «Про Регламент Верховної Ради України» (зі змінами), Верховній Раді України надіслано інформацію про стан виконання об’єктами контролю рішень Рахункової палати (лист від 30.10.2023 № 07-2550).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» проводиться моніторинг стану реалізації рекомендацій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
Геннадій ПЛІС