Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.07.2020 № 19-1

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Державної інспекції ядерного регулювання України за 2019 рік

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати фінансового аудиту Державної інспекції ядерного регулювання України за 2019 рік надіслано Верховній Раді України (лист від 05.08.2020 № 02-1954).

 Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості про результати фінансового аудиту у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 05.08.2020 № 02-1953).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення та Звіт надіслано Державній інспекції ядерного регулювання (далі – Держатомрегулювання) для вжиття заходів щодо усунення виявлених під час фінансового аудиту недоліків і порушень (лист від 05.08.2020 № 02-1955).

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль (доручення від 17.08.2020 № 33705/1/1-20) доручив Голові Держатомрегулювання Плачкову Г. І. опрацювати рішення Рахункової палати, вжити заходів для усунення порушень та недопущення їх у подальшому і про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України. У разі необхідності подати пропозиції в установленому порядку.

Держатомрегулювання листом від 14.09.2020 № 06-55/10343 повідомило, що після розгляду Звіту та рішення Рахункової палати від 28.07.2020 № 19-1 розроблено та наказом від 11.09.2020 № 383 затверджено План заходів Держатомрегулювання щодо усунення недоліків та впровадження аудиторських рекомендацій за результатами фінансового аудиту Державної інспекції ядерного регулювання України за 2019 рік, проведеного Рахунковою палатою (далі – План заходів).

При цьому Держатомрегулювання зобов’язалося до 20-го числа місяця після закінчення кварталу подавати Рахунковій палаті інформацію про виконання Плану заходів до повної його реалізації, починаючи з ІІІ кварталу 2020 року.

План містить 15 заходів щодо усунення недоліків і впровадження аудиторських рекомендацій із зазначенням термінів виконання, форм звітування, в яких здійснюється коригування, та відповідальних виконавців за кожним заходом, зокрема:

зарахування з позабалансового рахунку на баланс Держатомрегулювання матеріальних цінностей міжнародної технічної допомоги з дотриманням вимог законодавства та відображення їх в бухгалтерському обліку та звітності (грудень 2020 – січень 2021 / кошторис спеціального фонду, форми звітності 1-дс, 5-дс, казначейська форма 4-2д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень», оборотні відомості за субрахунками);

усунення недоліків нарахованої заробітної плати (вересень – жовтень 2020 року); забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо правильності нарахування заробітної плати, її виплати, відображення у бюджетній звітності (постійно);

приведення у відповідність фактичних матеріальних витрат при підготовці бюджетної та фінансової звітності за 2020 рік (січень 2021 року / звіт за 2020 рік);

складання бухгалтерської довідки (меморіальний ордер № 17) щодо коригування в обліку запасів (вересень 2020 року / меморіальні ордери № 9, 10, 17, оборотні відомості, форма 1-дс);

виправлення показників внесеного капіталу при складанні річної фінансової та консолідованої звітності за 2020 рік (січень – лютий 2021 року / річна фінансова звітність, річна консолідована звітність за 2020 рік, форма 4-дс);

забезпечення створення та функціонування системи внутрішнього контролю, спроможної здійснювати оцінку правильності складання бюджетної та фінансової звітності до її надання у відповідні державні органи; при плануванні діяльності Сектору внутрішнього аудиту включити Управління економіки, фінансів та обліку для проведення внутрішнього аудиту (протягом 2021 року/ звіт внутрішнього аудиту);

підготовка форм річної фінансової звітності, річної консолідованої звітності за 2019 рік для розміщення на вебсторінці Держатомрегулювання (вересень 2020 року, щороку в лютому місяці / розміщений звіт на вебсторінці Держатомрегулювання);

відображення у формі 5-дс розділу ХІІІ «Розшифрування позабалансових рахунків» вартості орендованого майна при складанні річної звітності за 2020 рік (січень – лютий 2021 року / річна фінансова звітність, річна консолідована звітність за 2020 рік, форма 5-дс).

Відповідальним виконавцем за виконання рекомендацій Рахункової палати майже за всіма заходами визначено Управління економіки, фінансів та обліку Держатомрегулювання.

Держатомрегулювання листом від 13.10.2020 № 06-55/11487 надало Рахунковій палаті інформацію станом на 01.10.2020 про виконання Плану заходів:

здійснюються організаційні заходи щодо приведення у відповідність із законодавством питання зарахування з позабалансового рахунку на баланс Держатомрегулювання матеріальних цінностей міжнародної технічної допомоги шляхом підготовки необхідних документів для подання на погодження Мінфіну кошторису спеціального фонду на 2020 рік. Відкрито рахунок спеціального фонду «Інші джерела власних надходжень»;

частково усунено недоліки щодо нарахування заробітної плати; забезпечується дотримання вимог чинного законодавства щодо правильності нарахування і виплати заробітної плати, відображення її у бюджетній звітності;

у вересні 2020 року виправлено неправильне відображення в обліку запасів необоротних матеріальних активів; відкориговано форму 1-дс; складено бухгалтерську довідку № 2 до меморіального ордера № 17 за вересень
2020 року;

забезпечено функціонування системи внутрішнього контролю, спроможної здійснювати оцінку правильності складання бюджетної та фінансової звітності до її надання у відповідні державні органи; до плану проведення внутрішнього аудиту включено, зокрема, Управління економіки, фінансів та обліку для проведення внутрішнього аудиту;

річну фінансову звітність і річну консолідовану звітність за 2019 рік розміщено на вебсторінці Держатомрегулювання;

підготовлено проєкт розподілу між виконавцями питань виконання бюджетних програм;

вилучено в електронних програмах бухгалтерського обліку застарілі форми первинних документів.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Яремчук