Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС, Агентство) на виконання «Плану заходів за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-3 та Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби», затвердженого наказом НАДС від 24.01.2022 № 5-22 (12 заходів, в яких визначено терміни виконання, та структурні підрозділи НАДС, відповідальні за виконання заходів) здійснюється інформування Рахункової палати.

Агентством поінформовано про виконання заходів станом на 01.01.2023 (лист від 05.01.2023 № 34/50-23), зокрема:

− при підготовці бюджетного запиту на 2023 рік НАДС дотримано вимоги, зазначені в інструкційному листі Міністерства фінансів України від 11.08.2022 № 04110-08-2/17626 «Про підготовку бюджетних запитів на 2023–2025 роки» та в Інструкції з підготовки бюджетних запитів, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, зареєстрованим Міністерством юстиції України 26.06.2012 за № 1057/21369;

− з метою проходження державної експертизи інформаційних систем НАДС отримано атестати відповідності КСЗІ (комплексної системи захисту інформації) на вебпортал НАДС «Портал управління знаннями» (зареєстрований Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 22.12.2022 № 132В) та вебпортал вакансій career.gov.ua «Єдиний портал вакансій державної служби» (зареєстрований Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 28.12.2022 № 179В);

− з метою комплексного унормування питання єдиних підходів до планування і розподілу видатків на оплату праці державних службовців у державних органах та забезпечення супроводу до прийняття Кабінетом Міністрів України Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, НАДС листом від 22.01.2022 № 373/92.1-22 подано на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі» (підготовлений на виконання частини шостої статті 50 Закону України «Про державну службу»).

На виконання пунктів 4 і 5 протоколу наради тимчасової робочої групи Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи оплати праці державних службовців від 01.12.2022 № 49907/3/1-21 листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 25305/0/2-22 зазначений проєкт постанови і матеріали до нього повернуто НАДС для доопрацювання, зокрема, з урахуванням результатів експериментального проєкту щодо застосування Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі.

У зв'язку з цим, НАДС розроблено та направлено на погодження до заінтересованих органів, НАЗК та Мін’юсту проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі». Листом Агентства від 30.12.2022 № 5484/92-22 проєкт зазначеного акта направлено на розгляд Уряду.

Крім того, листом НАДС від 30.11.2022 № 4959/50-22 направлено пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831», яким передбачено оновлення строків внесення на розгляд Уряду відповідного проєкту «Про затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі» до його прийняття Кабінетом Міністрів України;

− проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 22.11.2022 та зареєстровано у Верховній Раді України 23.11.2022 як законопроєкт (реєстр. № 8222). Триває супровід проєкту Закону до його прийняття відповідно до регламентних вимог;

− з метою внесення змін до Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та плану заходів з її реалізації відповідно до змін у підходах щодо впровадження реформи, Агентством розроблено та направлено на розгляд Уряду проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України (лист НАДС від 11.08.2022 № 3181/92.1-22), відповідно до якого НАДС доручається забезпечити приведення плану заходів з реалізації Концепції реформування системи оплати праці державних службовців у відповідність до плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України після його прийняття.

Разом з тим Концепція реформування системи оплати праці державних службовців, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 622-р, розроблена згідно зі Стратегією реформування державного управління України на 2022–2025 роки та плану заходів з її реалізації, що затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 831-р (далі – Стратегія). Упродовж третього-четвертого кварталів 2022 року тривала робота з оновлення Стратегії. Зокрема, листом Міністра Кабінету Міністрів України від 23.11.2022 № 24475/0/2-22 до НАДС та інших заінтересованих органів направлено на погодження відповідний проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України.

Листом НАДС від 30.11.2022 № 4959/50-22 направлено пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831».

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831» прийнято 23.12.2022 за № 1199-р (https://www.kmu.gov.ua/npas/provnesennia-zmin-do-rozporiadzhenniakabinetu-ministriv-ukrainy-vid-21-lypnia-2021-r-831-1199-231222). У зв’язку з цим, листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 27746/0/2-22 повернуто проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2022–2025 роки» (надісланий листом НАДС від 11.08.2022 № 3181/92.1-22) як такий, що вже реалізований, враховуючи прийняте на засіданні Уряду розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 1199.

З огляду на зазначене та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 1199-р, наказом НАДС від 29.12.2022 № 139-22 «Про внесення змін до пункту 6 плану заходів НАДС за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 21 грудня 2021 р. № 34-3 та Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби» внесено зміни до пункту 6 Плану заходів НАДС за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 21 грудня 2021 р. № 34-3 та Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби, затвердженого наказом НАДС від 24.01.2022 № 5-22, а саме в графі «Термін виконання» слова та цифри «ІІ півріччя 2022 року» замінено словами та цифрами «І півріччя 2023 року»;

− проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад» і матеріали до нього, та проєкт розпорядження Кабінету Міністрів «Про проведення класифікації посад державної служби у державних органах, розроблення та запровадження нової моделі оплати праці» і матеріали до нього, внесені листами НАДС від 14.02.2022 № 884/92.1-22 та від 22.02.2022 № 1142/92.1-22, листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.11.2022 № 25118/0/2-22 повернуто НАДС з пропозицією повернутися до їх обговорення після набуття чинності проєктом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» (реєстр № 8222 від 23.11.2022). Проєкти актів повернено через відсутність правових підстав для прийняття відповідних підзаконних актів, оскільки чинним законодавством України не передбачено проведення класифікації посад державної служби у державних органах;

− з метою проведення фінансово-економічних розрахунків щодо запровадження нової моделі оплати праці після проведення класифікації усіх посад з урахуванням можливостей державного бюджету, листом НАДС від 10.08.2022 № 3159/92.1-22 підготовлено та подано на розгляд Міністра Кабінету Міністрів України інформацію щодо орієнтовної вартості впровадження моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад для подальшого обговорення на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи оплати праці державних службовців, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 725. Орієнтовний розрахунок здійснено на підставі попередньої класифікації посад державної служби, проведеної на виконання резолюції Прем’єр-міністра України від 11.06.2022 № 14642/0/1-22 до доповідної записки Міністра Кабінету Міністрів України від 09.06.2022 № 312/-81-22.

Крім того, на виконання пункту 5 протоколу наради з питань реформування системи оплати праці державних службовців (реєстр. № 22116/0/1-22 від 18.08.2022), проведеної 16.08.2022 під головуванням заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, НАДС підготовлено відповідні детальні розрахунки орієнтовної вартості впровадження моделі оплати праці на основі класифікації посад, які надіслано Мінфіну листом від 12.09.2022 № 3717/92.1-22;

− з метою забезпечення впровадження та супроводження HRMIS (інформаційна система управління людськими ресурсами в державних органах) відповідно до вимог технічного завдання на інформаційну систему (за умови схвалення Урядом проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні»), НАДС продовжує працювати над впровадженням інформаційної системи HRMIS. Станом на 01.01.2023 триває підготовка до Фази ІІ проєкту з впровадження HRMIS:

− 13 жовтня 2022 року укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про надання повноважень на впровадження Гранту № TF0B6630 Проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні» як адміністратора грантових коштів, наданих Європейською Комісією від імені Європейського Союзу («Донор») в рамках III-ї частини Програми партнерства Європейської Комісії і Світового банку для Європи та Центральної Азії та Програмного цільового фонду єдиного донора (TF073423) між Міністерством економіки України та Національним агентством України з питань державної служби від 04.04.2022;

− здійснюється узгодження зі Світовим банком необхідних документів Фази ІІ системи HRMIS (Операційний посібник, Проєкт функціональних вимог, TOR консультантів).

Також з метою виконання пункту 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», НАДС звернулось до Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо здійснення державної реєстрації проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні» (лист НАДС від 29.12.2022 № 5425/60.2-22);

− схваленим Урядом 22.11.2022 законопроєктом щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців (зареєстровано у Верховній Раді України 23.11.2022 за № 8222) передбачено зміну системи та підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби шляхом запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби. З урахуванням нової системи та підходів, НАДС повернеться до розроблення порядку моніторингу оплати праці державних службовців державних органів після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» в частині запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад;

− з метою забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю щодо планування і ефективного використання бюджетних коштів та управління державним майном, НАДС своєчасно укладаються договори оренди та договори на відшкодування комунальних послуг; розроблено Адміністративний регламент процесу складання бюджетного запиту в НАДС (затверджено наказом НАДС від 28.11.2022 № 126-22).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК