Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 24.07.2018 № 19-7

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати фінансового аудиту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру надіслано Верховній Раді України (лист від 07.08.2018 № 03-1860).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 07.08.2018 № 03-1861).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту з пропозиціями надіслано Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 07.08.2018 № 03-1862).

У порядку реагування Кабінет Міністрів України (доручення Прем'єр-міністра України від 29.08.2018 № 32595/1/1-18) доручив Мінагрополітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Держгеокадастру опрацювати рекомендації Рахункової палати, вжити заходів до усунення виявлених порушень і недоліків, у разі необхідності внести в установленому порядку Кабінету Міністрів України відповідні проекти актів, а також поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Аналіз отриманої інформації засвідчив, що Мінагрополітики листом від 04.10.2018 № 37-13-7/22735 поінформувало Рахункову палату про затвердження наказом Держгеокадастру від 07.09.2018 № 132 плану заходів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами фінансового аудиту (далі - План заходів).

Мінфін листом від 07.09.2018 № 35220-01-3/23475 повідомив, що відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Міністерство фінансів України в межах своїх повноважень забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Інформацію Рахункової палати щодо необхідності проведення оцінки стану внутрішнього аудиту в Держгеокадастрі буде враховано при відборі об'єктів для проведення оцінок функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішніх оцінок якості) у наступних планових періодах.

Стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення складання та подання звітності, в частині висвітлення в ній інформації про надані центральними органами виконавчої влади адміністративні послуги, Мінфіном зазначено, що згідно з частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу плата за надання адміністративних послуг належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Відповідно до статті 45 Бюджетного кодексу України органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

Податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном).

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, для обліку й узагальнення інформації про розрахунки та зобов'язання перед бюджетом органів, що контролюють справляння надходжень бюджету за податковими, неподатковими та іншими надходженнями, які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, призначено відповідно рахунки 28 «Розрахунки за надходженнями до бюджету» та 68 «Зобов'язання за надходженнями до бюджету».

Операції з нарахування та погашення зобов'язань органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 10.1 та 10.2 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Повернення помилково нарахованих та зайво зарахованих сум до бюджету, яке здійснюється згідно із законодавством, відображається в бухгалтерському обліку способом сторно, застосування якого визначено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88.

Залишків на рахунках 28 «Розрахунки за надходженнями до бюджету» та 68 «Зобов'язання за надходженнями до бюджету» на кінець звітного періоду не повинно бути.

З метою зазначення реквізитів щодо підпису керівника установи та головного бухгалтера, як цього вимагає Закон України від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міністерством фінансів України підготовлено проект наказу, яким передбачено внесення змін до типової форми фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977, для урахування пропозицій Рахункової палати.

Мінекономіки листом від 20.09.2018 № 3301-04/40952-03, на виконання пропозицій Рахункової палати щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення публічних закупівель, а саме Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454, зареєстрованим у Мін'юсті 21.03.2017 за № 384/30252, у частині визначення предмета закупівлі за показником «третьої цифри» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» поінформувало, що Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», який затверджений наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749 (далі - ЄЗС) та призначений для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета державних закупівель, згармонізований з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV) та складається з основного та додаткового словників, які є автентичними перекладами CPV, у редакції додатка І до Регламенту ЄС №2195/2002 Європейського Парламенту і Ради та поправок до додатка І згідно з Регламентом Комісії ЄС № 213/2008.

Перехід до визначення предмета закупівлі за ЄЗС відбувся з 01.01.2017. З цією метою протягом 2016 року Мінекономрозвитку проведено аналіз загальної кількості та вартості процедур закупівель за предметами закупівлі. На підставі цього аналізу було визначено, які показники ЄЗС дозволять зберегти відповідний рівень кількості та вартості процедур закупівель.

Зважаючи на зазначене, вказаним Порядком встановлено, що визначення предмета закупівлі товарів та послуг здійснюється замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі ЄЗС, за показником «четвертої цифри» основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Таким чином, визначення предмета закупівлі за показником «третьої цифри» основного словника ЄЗС призведе, з одного боку до укрупнення предметів закупівлі, а з іншого - до зменшення кількості процедур закупівель з одночасним збільшенням їх вартості, що матиме наслідком звуження конкуренції в торгах та погіршення доступу до публічних закупівель малого та середнього бізнесу.

Держгеокадастр листом від 11.09.2018 № 8-28-0.16-9751/2-18 поінформував Рахункову палату про затвердження Плану заходів, але про виконання вжитих заходів згідно з цим планом не повідомлено.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» проводиться подальший моніторинг виконання пропозицій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун