Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.02.2017 № 6-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Національної академії мистецтв України

На виконання рішення Рахункової палати від 28.02.2017 № 6-3 інформацію про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Національної академії мистецтв України надіслано Верховній Раді України (лист від 16.03.2017 № 05-486), відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати − Кабінету Міністрів України (лист від 16.03.2017 № 05-487).

На рішення Рахункової палати від 28.02.2017 № 6-3 Кабінет Міністрів України видав доручення від 23.03.2017 № 10525/1/1-17 Міністерству освіти і науки України (Гриневич Л. М.), Міністерству фінансів України (Данилюк О. О.), Міністерству культури України (Нищук Є. М.) відповідно до компетенції розглянути результати вказаного аудиту разом з Національною академією мистецтв України (Чебикін А. В.) і вжити необхідних заходів. За результатами розгляду поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Національній академії мистецтв України (лист від 16.03.2017 № 05-488) для відповідного реагування.

Результати аудиту 19.06.2017 розглянуті на засіданні президії Національної академії мистецтв України. Наказом Національної академії мистецтв України від 18.04.2017 № 12/10 затверджено заходи з усунення виявлених під час аудиту порушень і недоліків.

Крім того, 12.07.2017 результати аудиту розглянуті на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності та взяті до відома.

Рахункова палата отримала від Національної академії мистецтв України (далі − НАМ України) інформацію (листи від 20.04.2017 № 120/06-14, від 09.06.2017 № 179/06-14, від 13.07.2017 № 199/01-14, від 11.10.2017 № 273/06-14) щодо вжиття заходів з усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами вказаного аудиту. Зокрема, НАМ України розроблено і наказом від 18.04.2017 № 12/10 затверджено План заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності НАМ України (далі − План заходів).

На виконання Плану заходів НАМ України:

− внесено відповідні зміни до структури науково-організаційного управління (утворено відділ мистецької науки і освіти), визначено його додаткові завдання і функції (постанова від 21.02.2017 № 2/24-09); затверджено Положення про позбавлення статусу члена НАМ України (постанова від 21.02.2017 № 2/17-09); затверджено Порядок формування тематики та проведення НАМ України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються науковими установами, що перебувають у віданні НАМ України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (постанова від 21.02.2017 № 2/15-09); затверджено Положення про вибори до НАМ України (постанова від 21.02.2017 № 2/16-09); зобов'язано керівників наукових установ, що перебувають у віданні НАМ України, доповнити форму звітності розділом "Використання результатів досліджень" (постанова від 21.02.2017 № 2/19-09); доручено дирекції Інституту проблем сучасного мистецтва забезпечити внесення показників держзамовлення на підготовку наукових кадрів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, посилити відповідальність за своєчасний захист аспірантами дисертаційних досліджень. На стадії вирішення питання відкриття в інституті позабюджетного рахунку для забезпечення надходжень від платних послуг;

− постановами загальних зборів НАМ України від 03.03.2017 затверджено Основні принципи організації діяльності науково-дослідного інституту НАМ України (постанова № 1/2-06) та Положення про відділення НАМ України (постанова № 1/7-06);

− постановою президії НАМ України від 06.04.2017 № 5/45-09 утворено Наукову раду з експертизи тем (проектів) фундаментальних та прикладних досліджень, що плануються підвідомчими науковими установами за рахунок коштів державного бюджету та затверджено її персональний склад і положення;

− постановою президії НАМ України від 19.06.2017 № 7/59-09 внесено зміни до положень про науково-організаційне управління та відділи, що входять до його складу (відділ мистецької науки і освіти, відділ науково-координаційної діяльності та інформації);

− постановою президії НАМ України від 06.10.2017 № 9/75-09 затверджено нову редакцію Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у НАМ України, згідно з яким підвідомчі наукові установи зобов'язані:

− відображати у договорах на виконання наукових досліджень вартість робіт на весь період договору з наданням планової калькуляції кошторисної вартості робіт на весь період виконання досліджень, а не лише окремо на кожний рік, як це було передбачено попереднім положенням;

− за наявності коштів спеціального фонду включати до кошторисної вартості робіт фактичні витрати як загального, так і спеціального фонду державного бюджету, за рахунок яких виконуються фундаментальні наукові дослідження.

З метою забезпечення організації внутрішнього контролю за станом виконання підвідомчими науковими установами фундаментальних досліджень наказом НАМ України від 05.07.2017 № 22/10 утворено робочу групу з моніторингу виконання наукових досліджень. Під час розгляду на засіданні президії НАМ України результатів проведеної 1112 липня 2017 року перевірки стану виконання у 2017 році досліджень було звернуто увагу керівників підвідомчих НДІ (постанова від 20.07.2017 № 8/66-09) на необхідність:

− деталізації в календарному плані виконання науково-дослідних робіт за темами досліджень;

− удосконалення діючих, пошуку нових форм і методів упровадження результатів завершених фундаментальних досліджень у практику;

− дотримання системності та уніфікації в оформленні звітності за результатами проведених фундаментальних наукових досліджень.

Надалі НАМ України на постійній основі (двічі на рік) здійснюватиме моніторинг стану виконання підвідомчими НДІ наукових досліджень.

Рахункова палата отримала від Міністерства фінансів України інформацію (лист від 14.04.2017 № 07020-05-13/10291), відповідно до якої основними кроками на найближчу перспективу на шляху реформування наукової сфери має бути проведення структурних реформ Національної академії наук та національних галузевих академій наук, підвищення ефективності управління мережею наукових установ, реорганізація та ліквідація наукових установ, які працюють неефективно, проведення інвентаризації державного майна, яке є в користуванні наукових установ, з подальшим ефективним його використанням, забезпечення орієнтації на ключові показники ефективності при визначенні обсягів фінансування наукових установ, запровадження нової ефективної системи грантової підтримки наукових досліджень.

Рахункова палата отримала від Міністерства культури України інформацію (лист від 24.04.2017 № 1014/16/14-17), відповідно до якої Мінкультури спільно з НАМ України в рамках Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки НАМ України опрацьовуються питання налагодження взаємодії з метою поглиблення якості, змістовності та ефективності наукових досліджень та мистецької освіти.

Рахункова палата отримала від Міністерства освіти і науки інформацію (лист від 27.04.2017 № 1/11-4140) щодо вжиття таких заходів:

− МОН розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", який доопрацьовується МОН з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених Мінфіном;

− Міністерство доручило Державній навчально-науковій установі "Академія фінансового управління" підготувати проект розробки, в результаті якої буде створено норми трудовитрат для наукових досліджень і яку буде покладено в основу проекту акта Кабінету Міністрів України (оновлена редакція) "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості та науково-технічних (експериментальних) розробок";

− МОН розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ", а діюче положення як таке, що не відповідає нормам закону, підлягає визнанню таким, що втратило чинність.

Проект постанови в установленому порядку погоджено із заінтересованими державними органами та готується для внесення Кабінетові Міністрів України для затвердження в установленому порядку;

− МОН на виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснюється аналіз проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, а також випадків, для яких проведення конкурсного відбору таких робіт є обов'язковим.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", перебуває на постійному контролі в департаменті з питань науки та гуманітарної сфери.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба