Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б»

14.06.2024 15:32

начальника відділу контролю у сфері фізичного розвитку, етнополітики та захисту державної мови Департаменту контролю (аудиту) у сфері культури, наукової діяльності, духовного та фізичного розвитку

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник відділу контролю у сфері фізичного розвитку, етнополітики та захисту державної мови Департаменту контролю (аудиту) у сфері культури, наукової діяльності, духовного та фізичного розвитку; категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво Відділом, забезпечує виконання Відділом покладених на нього завдань та функцій; організовує, забезпечує та контролює виконання доручень членів Рахункової палати і директора Департаменту щодо організації та здійснення контрольних заходів, а також Секретаря Рахункової палати – керівника апарату;

За дорученням члена Рахункової палати та директора Департаменту бере участь у формуванні плану діяльності Департаменту на підставі плану роботи Рахункової палати; бере участь у підготовці проєкту плану роботи Рахункової палати; забезпечує виконання затвердженого плану діяльності Департаменту та інших позапланових завдань відповідно до покладених на Відділ завдань та функцій; бере участь у підготовці проєктів програм (стратегій, планів) контрольних заходів та інших документів, які погоджуються та подаються на їх затвердження (підпис) члену Рахункової палати;

Надає директору Департаменту пропозиції щодо складу контрольних груп для здійснення контрольних заходів;

Забезпечує організацію та здійснення контрольних заходів на об’єктах контролю.

2. Інформує директора Департаменту та за його дорученням члена Рахункової палати про стан проведення контрольних заходів, які здійснюються працівниками Відділу;

бере участь у підготовці проєктів звітів за результатами здійснених працівниками Відділу контрольних заходів та матеріалів на розгляд засідання Рахункової палати;

бере участь у засіданнях Рахункової палати при розгляді питань, які стосуються діяльності Відділу;

бере участь у підготовці проєктів: Звіту, рішення Рахункової палати та листів за результатами здійснених працівниками Відділу контрольних заходів для направлення Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Президенту України, центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та об’єктам контролю.

3. Бере участь на підставі рішення Рахункової палати у підготовці спільно з Департаментом правового забезпечення проєкту повідомлення правоохоронним органам про виявлені ознаки кримінальних правопорушень;

за дорученням Голови бере участь, за згодою директора Департаменту та члена Рахункової палати, у засіданнях Комітетів Верховної Ради України та інших заходах з питань, які стосуються проведених контрольних заходів та прийнятих за ними рішень Рахунковою палатою;

забезпечує виконання плану роботи Рахункової палати щодо здійснення контрольних заходів, за якими Відділ визначений відповідальним або за якими працівники Відділу включені до складу контрольних груп;

подає директору Департаменту на затвердження індивідуальні посадові інструкції працівників Відділу, на підставі яких вони здійснюють свою діяльність;

з урахуванням позиції члена Рахункової палати (відповідно до закріплених за ним в установленому порядку напрямів діяльності) вносить директору Департаменту пропозиції щодо удосконалення організації Відділу і Департаменту, змін до їх структури, чисельності та штатного розпису, матеріального заохочення працівників Відділу, застосування заходів за порушення трудової, виконавської дисципліни;

з питань, що належать до сфери діяльності Відділу, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали для подання іншим структурним підрозділам Рахункової палати, Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату та членам Рахункової палати.

4. Виконує у межах своєї компетенції вимоги щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України “Про державну таємницю” та вживає необхідних заходів щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

контролює додержання працівниками Відділу Правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку для державних службовців та працівників апарату Рахункової палати;

розробляє та подає для затвердження в установленому порядку положення про Відділ, а також пропозиції щодо змін до положення про Відділ;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців Відділу, а також заяви про надання їм відпусток;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях Відділу;

здійснює інші повноваження, передбачені Регламентом Рахункової палати.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 49 321,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 18 червня 2024 року до 14:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Лідерство

− вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
− сприяння всебічному розвитку особистості;
− вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
− здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Стратегічне управління

− бачення загальної картини та довгострокових цілей;
− здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
− вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;
− рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
− залучення впливових сторін;
− оцінка ефективності на корегування планів

Впровадження змін

− орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
− здатність впроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;
− здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення зацікавлених сторін;
− вміння оцінювати ефективність впровадження змін

Доброчесність

− здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;
− здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
− усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

Прийняття ефективних рішень

− здатність приймати вчасні та виважені рішення;
− аналіз альтернатив;
− спроможність іти на виважений ризик;
− автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень