Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» - провідного спеціаліст відділу добору персоналу та проходження державної служби Департаменту по роботі з персоналом

08.07.2024 17:45

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Провідний спеціаліст відділу добору персоналу та проходження державної служби Департаменту по роботі з персоналом; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Участь у підготовці матеріалів щодо призначення та звільнення працівників із займаних посад, підготовці відповідних проєктів наказів, належному та своєчасному оформленні особових справ і трудових книжок працівників, реалізації в базі даних системи АІАС «Кадри WEB» («Кадри Рахункової палати») відповідних розпорядчих актів;

2. Участь у проведенні процедури складання Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби; в ознайомленні із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Кодексом етики Рахункової палати, Правилами внутрішнього службового (трудового) розпорядку для державних службовців та працівників апарату Рахункової палати; підготовці та своєчасному подання у разі потреби повідомлення про прийняття працівників на роботу до ДФС;

3. Участь у:
− здійсненні роботи з працівниками Рахункової палати щодо призначення пенсій: надання завіреної копії трудової книжки або сканкопії на електронну пошту;
− скануванні трудових книжок працівників апарату Рахункової палати;

4. Участь у здійсненні заходів з проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Рахунковій палаті та державних службовців у разі їх призначення на вищі посади;

5. Участь у підготовці матеріалів щодо порушення дисциплінарних проваджень, застосування дисциплінарних стягнень до працівників Рахункової палати, ознайомлення працівників з відповідними наказами та забезпечення вручення копій. Ведення обліку та зберігання дисциплінарних справ після закінчення дисциплінарного провадження;

6.Забезпечення підготовки біографічних довідок, оформлення та видачі довідок з місця роботи на письмову вимогу працівників;

7. Участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань державної служби та своєчасному поданні статистично-аналітичної інформації з основних напрямків діяльності відділу:
− щомісяця Фінансовому департаменту списків працівників апарату Рахункової палати, які згідно зі статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення» мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;
− щоквартально звіту про кількісний склад державних службовців до НАДС;

8. Участь у проведенні роботи, пов’язаної із обліком та зберіганням особових справ працівників, які звільнилися та документів департаменту тривалого і постійного терміну зберігання:
− складанні номенклатури справ Департаменту по роботі з персоналом;
− формуванні, підготовці справ тривалого та постійного терміну зберігання до брошурування та передачі їх до архівного зберігання;
− складанні описів справ тривалого і постійного терміну зберігання;
− здійсненні контролю та підготовці актів про вилучення для знищення документів тимчасового терміну зберігання;

9. Здійснення моніторингу законодавчих та нормативно-правових актів з регулювання питань трудових відносин, державної служби, запобігання корупційним проявам та за дорученням керівництва управління підготовка запитів до державних органів щодо надання роз’яснень з кадрових питань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 22 449,00 грн
(класифікаційний код посади 24-VІІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 11 липня 2024 року до 14:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою 

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Вимоги до компетентності

Орієнтація на професійний розвиток

− здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
− уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
− ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;
− орієнтація на командний результат;
− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 − відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Стресостійкість

− уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
− здатність до самоконтролю;
− здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
− оптимізм