Рахункова палата провела фінансовий аудит Державної інспекції ядерного регулювання України

12.08.2020 16:32

Рахункова палата завершила фінансовий аудит Державної інспекції ядерного регулювання України за 2019 рік, за результатами якого надала модифікований (умовно-позитивний) висновок щодо фінансової та бюджетної звітності і дотримання інспекцією вимог чинного законодавства. 

Метою аудиту була перевірка, аналіз і оцінка правильності ведення, повноти обліку, достовірності фінансової та бюджетної звітності, встановлення фактичного стану справ щодо використання Держатомрегулюванням коштів державного бюджету за програмою «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання», дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами. Фахівці Рахункової палати також оцінювали управління фінансовими ресурсами та стан внутрішнього контролю в інспекції.

Аудитори сконцентрували увагу на нефінансових активах балансу, витратах на оплату праці, використанні коштів реальним сектором та позабалансовому обліку. Під час аудиту також здійснювалася оцінка прийнятності облікової політики.

Аудитори вважають, що в основному фінансова та бюджетна звітність інспекції достовірно відображає її фінансовий стан, фінансові результати, а також доходи та видатки за вказаний період. Кошти державного бюджету спрямовані на керівництво та управління у сфері ядерного регулювання використані за цільовим призначенням, відповідно до закону про державний бюджет, а фінансово-господарські операції проведено здебільшого відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання використання бюджетних коштів.

Водночас у фінансовій та бюджетній звітності Держатомрегулювання за 2019 рік виявлено ряд викривлень, які є суттєвими, але не всеохоплюючими. Знайдено недоліки у витратах на оплату праці, а також порушення при веденні позабалансового обліку. Встановлено, що у 2019 році у Держатомрегулюванні не було організовано на належному рівні та у визначений законодавством спосіб системи внутрішнього контролю та аудиту. Організаційно та функціонально ці системи почали створюватись лише на початку 2020 року.

Значними ризиками суттєвих викривлень звітності аудитори визначили зміну первісної вартості основних засобів та їх зносу, а також значні залишки активів на відповідальному зберіганні в позабалансовому обліку на кінець звітного періоду. Менш критичними  ризиками аудитори вважають значні залишки орендованих основних засобів на кінець звітного періоду та зростання запасів.

Аудитом охоплено 74,6 млн грн, виділених Держатомрегулюванню на керівництво та управління у сфері ядерного регулювання. Його проведено відповідно до вимог Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю. Відповідальним за проведення аудиту  був член Рахункової палати Яремчук І. М.

Звіт та рішення за результатами фінансового аудиту будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.

Варто згадати, що Рахункова палата раніше проводила аудити ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Держатомрегулюванню на забезпечення державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії. Попередній аудит завершився в квітні 2018 року. З метою усунення виявлених ним недоліків Держатомрегулювання розробило та затвердило відповідний план заходів та щокварталу інформувало Рахункову палату про його виконання. В результаті виконано 7 з 8 рекомендацій. В стадії реалізації залишилося усунення недоліків при веденні бухгалтерського обліку міжнародної технічної допомоги, про які наголошено у проведеному  фінансовому аудиті.